โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2008 ด้านพลังงานทดแทน และ ASEAN Energy Awards 2008
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมกับระบบสายส่งไฟฟ้า (ON-GRID) จากการประกวด Thailand Energy Awards 2008 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) กระทรวงพลังงาน และได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards ด้วย


การจัดงาน Thailand Energy Awards 2008 โดย พ.พ. นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และแสดงความชื่นชมแก่โรงงาน อาคาร และบุคลากร ที่มีผลงานด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนดีเด่นระดับประเทศ โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน ในปีนี้มีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 137 แห่ง


วันที่ลงประกาศ : 19-Apr-2010

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88