Thailand Energy Awards
“Thailand Energy Awards“

THAILAND ENERGY AWARDS ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของผู้ที่เห็นความสำคัญและมีความตั้งใจจริงในการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านพลังงานของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ความเป็นมาของการจัดประกวด
แก้ปัญหาด้านพลังงานและปัญหาโลกร้อนที่เป็นปัญหาสำคัญ
-พลังงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
-การใช้พลังงานได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดภาวะโลกร้อน
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ได้ผลักดันมาตรการต่างๆอย่างจริงจังเพื่อทำให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรมจึงมีการจัดประกวดผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้ชื่อโครงการ “Thailand Energy Awards”
-โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๓


การประกวด “Thailand Energy Awards” จัดขึ้นเพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ประกอบการโรงงาน/อาคาร และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นและเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม การจัดประกวดฯ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น หลากหลายด้านด้วยกันซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ล่ะปีเช่นปี2008จัดการประกวด2ด้านคือ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน ปี2010จัดการประกวดเป็น5ด้านคือ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านโครงการพลังงานสร้างสรรค์ ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน
2. เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจได้นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อส่งเสริมให้โรงงานและอาคารดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ขยายผลกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบดังกล่าวให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนา
พลังงานทดแทนมากขึ้น
4. เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดโครงการดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในระดับอาเซียน
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการเผยแพร่ผลสำเร็จให้กับหน่วยงานอื่นๆ
เพิ่มเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงาน
เพิ่มจิตสำนึกและความเชื่อมั่นในการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนให้กับบุคลากรในองค์กร


สำหรับบริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ได้รับรางวัล“Thailand Energy Awards“ปี 2008

ผู้ชนะการประกวด Thailand Energy Awards 2008
กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการประกวด Thailand Energy Awards 2008 ขึ้น โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอนุรักษ์พลังงาน และด้านพลังงานทดแทน โดยมีผู้สมัครเข้าประกวด ทั้งสิ้น 137 แห่ง ดังนี้
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านอนุรักษ์พลังงาน แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภทย่อย ได้แก่ ประเภทโรงงาน ประเภทอาคาร ประเภทบุคลากร ประเภทผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และประเภทนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน(Special Submission) โดยมีผู้สมัครเข้าประกวด ทั้งสิ้น 121 แห่ง ดังนี้
- ประเภทโรงงาน จำนวน 58 แห่ง
- ประเภทอาคาร จำนวน 36 แห่ง
- ประเภทบุคลากร จำนวน 27 แห่ง
- ประเภทผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน (คัดเลือกด้วยวิธีสรรหา)
- ประเภทนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน(Special Submission) (คัดเลือกด้วยวิธีสรรหา)

2. ด้านพลังงานทดแทน ประกวดประเภทพลังงานหมุนเวียน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (ON-GRID) ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (OFF-GRID) และประเภทโครงการ โรงไฟฟ้าความร้อนร่วมจากชีวมวล (BIOMASS CO-GENERATION POWER PLANT) โดยมีผู้สมัครเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง
รางวัล Thailand Energy Awards 2008
ด้านอนุรักษ์พลังงาน
แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภท จำนวน 43 รางวัล แบ่งเป็น
- รางวัลดีเด่นประเภทอาคาร จำนวน 7 รางวัล


- รางวัลดีเด่นประเภทโรงงาน จำนวน 13 รางวัล

- รางวัลดีเด่นประเภทบุคลากร จำนวน 9 รางวัล

- รางวัลผู้ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 12 รางวัล

- ประเภทนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน(Special Submission) จำนวน 2 รางวัล


ด้านพลังงานทดแทน
แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท จำนวน 8 รางวัลแบ่งเป็น
- ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (ON-GRID)
จำนวน 2 รางวัล
- ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (OFF-GRID)
จำนวน 3 รางวัล
- ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล (BIOMASS CO-
GENERATION POWER PLANT) จำนวน 3 รางวัลด้านพลังงานทดแทน
ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (ON-GRID)

รางวัลชนะเลิศ

โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ : บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัด


เกณฑ์การได้รับรางวัล
ด้านพลังงานทดแทน
• ความคิดริเริ่ม
• ด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์
• แผนการดำเนินการและการบำรุงรักษา
• ความสามารถในการนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย
• การคำนึงถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ด้านอนุรักษ์พลังงาน
โรงงานและอาคาร
• ความคิดริเริ่ม
• ผลที่ได้รับ
• ความสามารถในการนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย
• ความยั่งยืน
อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและบ้านที่อยู่อาศัย
• การจัดสภาพแวดล้อมของอาคาร
• ผลการอนุรักษ์พลังงาน
• ด้านสถาปัตยกรรม
• ด้านวิศวกรรม
• ระบบการจัดการพลังงานและการบำรุงรักษา
• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม


ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
http://www.energy-awards.com/award/2008/member.html

วันที่ลงประกาศ : 20-Apr-2010

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88