กองทุนรอบโรงไฟฟ้า
สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เห็นชอบกับแนวทางดังกล่าวเพื่อให้การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเป็นไปในทางเดียวกันจึงได้จัดตั้งกองทุนรอบโรงไฟฟ้าขึ้น


ที่มาของเงินกองทุน
สำหรับเงินกองทุนจะจัดเก็บจากค่าพลังงานไฟฟ้า ดังนี้
โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จัดเก็บ 1.0 สตางค์ / หน่วย
โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตา , ดีเซล จัดเก็บ 1.5 สตางค์ / หน่วย
โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินลิกไนต์ จัดเก็บ 2.0 สตางค์ / หน่วย
ในส่วนของพลังงานหมุนเวียน
โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์ จัดเก็บ 0.0 สตางค์ / หน่วย
โรงไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวล กากและเศษวัสดุเหลือใช้ของชุมชนจัดเก็บ 1.0 สตางค์ / หน่วย
โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังน้ำ จัดเก็บ 2.0 สตางค์ / หน่วย


กรอบการใช้จ่ายเงิน ประโยชน์ที่ได้จากเงินกองทุน
- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
- สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและดนตรี
- สนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
- เป็นหลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายทันทีจากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้า
- ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- อื่น ๆ ตามคณะกรรมการกำหนด


วันที่ลงประกาศ : 02-Apr-2008

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88