มอบงบสนับสนุนแด่หมู่บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรงจัดกิจกรรมทำบุญขวัญข้าวประจำปี 2553
หมู่บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง ได้จัดกิจกรรมทำบุญขวัญข้าวประจำปี 53 แต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม จึงทำหนังสือประสานงานมาทางบริษัทมุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัดเพื่อนำงบประมาณที่ได้จัดกิจกรรมนี้

บริษัทมุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัดได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 3,000บาท เพื่อให้หมู่บ้านทัพกระบือได้จัดกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วันที่ลงประกาศ : 15-Jan-2011

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88