Untitled Document
14-Jan-2015
นักศึกษาและคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศลได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
more
14-Jan-2015
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
more
12-Sep-2014
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส
more
12-Sep-2014
นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.1-3 และคณะอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส
more
12-Sep-2014
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานทีโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส
more
12-Sep-2014
กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
more
25-Jul-2014
ร่วมโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลราม ประจำปี 2557
more
 
Untitled Document
 
20-Apr-2010
Thailand Energy Awards
more
19-Apr-2010
โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2008 ด้านพลังงานทดแทน และ ASEAN Energy Awards 2008
more
02-Apr-2008
กองทุนรอบโรงไฟฟ้า
more
11-Dec-2005
การจัดการเพื่อปัองกันมลพิษทางอากาศ
more
11-Dec-2005
แหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์
more
   
©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88